<
1 2 3 4
 
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center

معرفی مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

 

مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی در سال 1381 با اهداف استفاده از دانش بيولوژي مولكولي و بيوتكنولوژي در جهت تشخيص دقيق تر و درمان مؤثرتر بيماريها و كمك به رفع نيازهاي موجود در زمينه غذا و دارو تشکیل گردید. این مرکز در سال 1383 مورد تصویب قطعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.  این مرکز هم اکنون دارای 15 نفر عضو هیئت علمی شامل 5 نفر با درجه استادی، 5 نفر دانشیار و 5 نفر مربی است.

 

برنامه استراتژیک پژوهشکده علوم و فناوریهای زیستی

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

 

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

Next5432[1]PrevPage 1 of 5 (22 items)